Laboratori i Biologjisë

“ Vendi ku e padukëshmja, bëhet e dukshme” 

ShFMU “Bajram Curri” Istog ka nga viti 2022/2023 në strukturën e vet ka edhe laboratorin e Biologjisë, i cili është i pajisur me të gjitha materialet e nevojshme për të zhvilluar eksperimente në funksion të programeve shkollore. Këtu realizohen punë laboratorike në lëndën e biologjisë. Laboratori i Biologjisë ofron kapacitetin për zhvillimin e orëve laboratorike të një numri të madh nxënësish. Programi i biologjisë nuk mund të jetë i suksesshëm, nëse nuk mbështetet nga zhvillimi efektiv i punëve laboratorike dhe praktike të nxënësve, këto të parashikuara në orë të veçanta, si edhe të përfshira brenda orëve të tjera mësimore, në formën e eksperimenteve plotësuese, demonstrimeve apo detyrave eksperimentale hulumtuese. Puna e drejtuar e nxënësve në laboratorin e biologjisë ofron një sërë përparësishë:

 • E bën lëndën më interesante dhe rritë motivimin e nxënësve për të mësuar;
 • Ndihmohet të kuptuarit e koncepteve biologjike, p.sh., nxënësi dallon më qartë një ndryshim fizik nga një ndryshim biologjik nëse ai i sheh ato konkretisht në laborator;
 • Përfundimet nxirren në bazë të përvojës;
 • Ushtrohen aftësitë e të menduarit kritik;
 • Aftësitë psikomotore dhe organizative ushtrohen;
 • Gërshetimi i njohurive teorike me atë praktike;
 • Zhvillimi i kompetencës së kërkimit shkencor;

Duke u angazhuar në kërkime të thjeshta shkencore nxënësit do të zhvillojnë dhe qëndrimet shkencore si kuriozitetin, përcaktimin dhe testimin e metodës së zgjidhjes së problemit, vlerësimin dhe modifikimin e përfundimeve të përftuara. Mësimdhënësit janë përgjegjës për sigurinë e nxënësve gjatë veprimtarive në laboratorin e biologjisë, për nxitjen dhe motivimin e tyre, për rregullat dhe përgjegjësitë e sigurisë. Ata duhet të planifikojnë gjithmonë veprimtari praktike të sigurta dhe të garantojnë për nxënësit kushtet e sigurisë në përputhje me standardet e kërkuara për hulumtim laboratorik. Pajisjet që posedon laboratori i Biologjisë në shkollën tonë:

Mjete vizuele

Shema të ndryshme

Mjete optike

 • Llup biokulare
 • 6-Mikroskop
 • 1-Grafoskop
 • 1-Projektor

Modele

 • 1-Skeleti
 • 2-Torzo e njeriut(trupi i njeriut) me organe
 • Syri i njeriut
 • Veshi I njeriut
 • Veshka e njeriut
 • Modeli i AND-së

Mikropreparate

 • Të indeve të njeriut
 • Të parazitëve të njeriut
 • Të botës bimore dhe shtazore

Disa nga aktivitetet që kryhen në laboratorin e Biologjisë në shkollën tonë:

 • Vrojtimi i qelizës bimore të qepa
 • Vrojtimi i shtazëve njëqelizore
 • Vrojtimi i baktereve
 • Vrojtimi i algave
 • Ndërtimi i gjethit, kercellit, rrënjes
 • Vrojtimi i gojëzave në gjethe
 • Vrojtimi i polenit etj.

Ndarje me të tjerët këtë!